Obszary praktyki

Obszary praktyki

Prawo cywilne

– Obsługa prawna w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym między innymi prawa spadkowego, rzeczowego, rodzinnego oraz w zakresie ochrony dóbr osobistych;

– Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów;

– Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych oraz sporządzanie pism procesowych.

 

 

 

Prawo transportowe

– Obsługa prawna przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego, lotniczego, morskiego;

– Reprezentowanie przedsiębiorstw transportowych przed urzędami państwowymi i samorządowymi, a także w sporach sądowych.

Prawo korporacyjne

– Bieżąca obsługa korporacyjna spółek,

– Sporządzanie umów spółek handlowych i ich rejestrowanie;

– Przejęcia i nabycia podmiotów gospodarczych,

– Audyt prawny przedsiębiorstw;

– Upadłość, postępowanie układowe i naprawcze;

– Likwidacja spółek.

 

 

 

Prawo administracyjne

– Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;

– Zastępstwo procesowe w postępowaniach  przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

– Sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych.

Prawo ubezpieczeniowe i odszkodowawcze

– Doradztwo w zakresie roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia;

– Reprezentowanie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w postępowaniach likwidacyjnych oraz w sporach sądowych z Ubezpieczycielami;

– Kompleksowa obsługa prawna zakładów ubezpieczeń obejmująca zarówno zastępstwo procesowe przez sądami wszystkich instancji jak i opiniowanie umów oraz ogólnych warunków ubezpieczenia.

Prawo karne

– Doradztwo z zakresu prawa karnego oraz wykroczeń;

– Obrona oskarżonych i podejrzanych w sprawach karnych;

– Obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia;

– Zastępstwo procesowe w postępowaniach karnych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, jak również powoda cywilnego.